One handed bottle grab!

Bobby + Andi + Baby @bobbyandi